เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

              แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแยู่บนพื้นที่  20  ไร่  ด้านทิศเหนือของอาคารอำนวยการติดสระน้ำใหญ่ (สระ  25 ไร่)  ทิศตะวันออกติดถนนสายเอเชีย 41  ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน  1  หลัง  โรงเพาะฟัก  2  หลัง  บ่อเลี้ยงปลา  จำนวน  14  บ่อ  แยกเป้นบ่ออนุบาลจำนวน  9  บ่อ  บ่อเลี้ยงจำนวน  5  บ่อ  รวมพื้นที่บ่อประมาณ  10  ไร่