ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

เรียนเกษตรควบคู่การปฏิบัติ  พัฒนาชีวิตควบคู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  ด้วยนวัตกรรม  

พันธกิจ

 

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาประมงให้มีคุณภาพมาตรฐาน

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพประมงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่่อให้ทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาประมง  พัฒนาองค์ความรู้สู่อาชีพ

วัตถุประสงค์

 

1. จัดการศึกษาในระบบ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. ส่งเสริมให้บริการการเรียนรู้  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกรูปแบบด้วยคุณธรรม  พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สถานที่ทำการ

 

เลขที่  1  หมู่ที่  8  ตำบลตะโก  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร