ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน...

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพแบบออนไลน์ 9-10 ธ.ค. 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล... [อ่าน : 121 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะ อกท.สาขาอุตสาห...

การแข่งขันทักษะ อกท.สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 [อ่าน : 112 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
โครงการชีววิถีฯ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโครงการชีววิถีฯ เช่น น้ำนมข้าวโพด กล้วยฉาบ สลัดผักอิน... [อ่าน : 78 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
การอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2560

การอบรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มแม่บ้าน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร [อ่าน : 89 ครั้ง]

งานวิจัย ดู งานวิจัยทั้งหมด