ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพแบบออนไลน์ 9-10 ธ.ค. 2560 [อ่าน : 24 ครั้ง]

ผลงานทักษะอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันทักษะ อกท.สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 [อ่าน : 18 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
โครงการชีววิถีฯ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโครงการชีววิถีฯ เช่น น้ำนมข้าวโพด กล้วยฉาบ สลัดผักอิน... [อ่าน : 13 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
อบรมระยะสั้น

กลุ่มแม่บ้าน อำเภอละแม [อ่าน : 14 ครั้ง]

งานวิจัย ดู งานวิจัยทั้งหมด