เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติแผนกวิชาช่างกลเกษตร ปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนเกษตรกรรมชุมพร ได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมปลาย

แผนกเกษตรกรรมรับผิดชอบ 4 รายวิชาคือ

1. รายวิชาเครื่องยนต์

2. ช่างกลโรงงาน (ช่างเชื่อม)

3. ช่างสำรวจและชลประทาน

 ต่อมาปี พ.ศ 2519