ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

เปี่ยมคุณธรรม ทักษะเลิศล้ำ นำสู้อาชีพ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั้นจัดการศึกษา ด้านช่างเกษตรเพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตร พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ถ่ายถอดเทคโนโลยี่สู่สังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 พัฒนาและจัดการศึกษาวิชาชีพด้านช่าง ดดยร่วมมือกับทุกแผนก ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

 ให้บริการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยใช้ศักยภาพด้านอาชีพ

 การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง