เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

 11 พฤศจิกายน 2505 ในนามโรงเรียนเกษตรกรรมแผนใหม่ชุมพร วิชาด้านสัตวศาสตร์อยู่ในรูปแบบของรายวิชาอบรมเกษตรกรหลักสูตรระยะสั้น(5เดือน)

ปี 2507 เปิดสอนเป็นรายวิชาย่อยของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ(งดหลักสูตรระยะสั้น)

ปี 2509 เปิดเป็นคณะวิชาสัตวบาล ในนามโรงเรียนเกษตรกรรมชุมพร

ปี 2539 เปิดเป็นแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ในนามใหม่เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร