ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 ผลิตสัตว์ด้วยคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

พัฒนากำลังคนสัตวศาสตร์สู่สากล

 

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนแบบมีมาตรฐาน

 

วัตถุประสงค์

 ผลิตกำลังคนด้านสัตวศาสตร์รองรับทุกระดับฝีมือ

 

สถานที่ทำการ

เลขที่ 1 หมู่ 8  ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก

จังหวัดชุมพร  86220