ติดต่อเรา

อาคาร 8 ห้อง 811,812 และห้องพักครู

อาคาร 813 ห้องผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าว

อาคาร 814 ห้อง 814/1 ,814/2

อาคาร 815 ห้อง 815/1 ,815/2 

เลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร 86220  โทร. 077-611881