ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา 

เรียนเกษตรเพื่อการผลิต ใช้ชีวิตให้มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มุ้งเน้นปฏิบัติ พัฒนาวิชาการ ผสานคุณธรรม นำสู่อาชีพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย

พันธกิจที่ 2 วิจัย/สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม/พัฒนาครู บุคลากร นักเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพอย่างมืออาชีพ

พันธกิจที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ชีวิต ( รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข )

วัตถุประสงค์

 -

สถานที่ทำการ

แผนกวิชาพืชศาสตร์