ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
มอบรางวัล

มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานประชุมวิการ อกท.ภาคใต้ ครั้งที่39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล... [อ่าน : 23 ครั้ง]

โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่องนำ้หมักชีวภาพไล่เพลี้ยอ่อนในถั่วฝักยาว ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกพืชศาสตร์ [อ่าน : 16 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
การเรียนการสอน

ปฏิบัติจริง [อ่าน : 24 ครั้ง]

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

ปลูกผักปลอดสารพิษ สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ [อ่าน : 15 ครั้ง]

โครงการทำเห็ดฟางจากทะลายปาล์มใ...

การทำเห็ดฟางในโรงเรือนโดยการนำทะลายปาล์มมากองเป็นชั้นๆในโรงเรือนแล้วโรยเชื้อเห็ดฟางลงบนทะลายปาล์ม สา... [อ่าน : 10 ครั้ง]

กิจกรรมแข่ง อกท.

จัดสวน [อ่าน : 12 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
กรรมการตัดสิน อกท.

สัมมนาวิชาการ [อ่าน : 10 ครั้ง]

งานวิจัย ดู งานวิจัยทั้งหมด
  • โครงงานผักสลัด นักศึกษา ปวช.3 นักศึกษาเก็บข้อมูลงานวิจัย[อ่าน : 178 ครั้ง]
  • งานวิจัย พริก[อ่าน : 12 ครั้ง]
  • กิจกรรมการเรียนรู้การทำงานวิจัย นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานพืชศาสตร์ ฝึกปฏิบัติทำงานวิจัย[อ่าน : 14 ครั้ง]