ติดต่อเรา

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน สังกัด : อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ : โทร. 0-7754-4333 โทรสาร : โทร. 0-7754-4333 เว็บไซต์ : www.langsuan.moe.go.th