เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

 ด้วยแผนพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะที่ 7 ( พ.ศ. 2535 - 2539 ) ก าหนดให้กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขยายการศึกษาวิชาชีพ สู่ชนบทให้ทั่วถึงตามความต้องการของท้องถิ่น อันจะท าให้ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษา และน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ต่อไปกรมอาชีวศึกษา จึงได้ ด าเนินการตามแผน โดยจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอขึ้นในอ าเภอต่าง ๆ ที่เหมาะสม อ าเภอหลังสวน เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพร ที่เหมาะสมส าหรับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ กรมอาชีวศึกษาจึงมอบหมาย ให้ อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ด าเนินการจัดหาที่ดิน ในอ าเภอหลังสวน ที่เหมาะสมจะก่อสร้างวิทยาลัยการ อาชีพ คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร พิจารณาแล้วจึงได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ชพ. 573 ตั้งอยู่ หมู่ที่10 ต าบลแหลมทราย อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่จ านวน 100 ไร่ ซึ่งอยู่ใน ความครอบครองของโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรมสามัญศึกษา เป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรเสนอ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ที่ดินดังกล่าวได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งวิทยาลัย การอาชีพหลังสวนขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ .ศ. 2539 ขึ้นเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อขยายการศึกษาวิชาชีพ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ โดยจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชา กรมอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการ ก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ในวงเงินงบประมาณ 28 ล้านบาท เป็นงบประมาณในปี 2539 1.4 ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ 2540 จ านวน 9 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2541 จ านวน 17.6 ล้านบาท แต่ เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้การก่อสร้างวิทยาลัยฯล่าช้ากว่าก าหนดแล้วเสร็จ วิทยาลัยจึงขอใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดท าการเรียนการสอนระดับ ปวช . ในปีการศึกษา 2541 เป็นปีแรก ในสาขาวิชาพณิชยการ และสาขาวิชาช่างยนต์ และในปีการศึกษา 2542 ได้ ย้ายมาท าการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน