ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 เที่ยงตรง  แม่นยำ  บัญชีนำ  คุณธรรมเด่น

 

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เป็นสถานศึกษาที่มุ่งการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา วิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรม และพณิชยกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สนองต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

 

1. มุ่งก าลังคนทางด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับเทคนิคให้มี ความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทันต่อเทคโนโลยีสามารถประกอบ อาชีพได้ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอาชีพสู่สังคม 3.จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข 4. จัดการศึกษาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนาสู่มาตรฐานอาชีวศึกษา 5. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมเพื่อให้เป็นชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ 6. อนุรักษ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

2.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา

3.วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ

4. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

5. พัฒนาสังคมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

6. ทำานุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม

สถานที่ทำการ

 

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 1 หมู่ 10 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทร 077-630851

เว็บไซต์ : www.langsuan.moe.go.th

 

พันธกิจ

1. มุ่งกำลังคนทางด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับเทคนิคให้มี ความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทันต่อเทคโนโลยีสามารถประกอบ อาชีพได้ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอาชีพสู่สังคม

3.จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข

4. จัดการศึกษาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนาสู่มาตรฐานอาชีวศึกษา

5. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมเพื่อให้เป็นชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ

6. อนุรักษ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน