ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 "เรียนเกษตรเพื่อการผลิต ใช้ชีวิตให้มีคุณธรรม"

วิสัยทัศน์

“เป็นสถานศึกษาที่สามารถผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล”

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ จัดการเรียนการสอนในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล

             ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล

             เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพได้มาตรฐานสากลในสาขาวิชาที่เรียน

             กลยุทธ์  ๑. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา

                        ๒. จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ สื่ออุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนและบริการแหล่งค้นคว้า

                        ๓. ระดมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา อาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

                        ๔. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ

                        ๕. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่

 พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีพร้อมเผยแพร่สู่ชุมชน 

             ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

             เป้าประสงค์ ชุมชนท้องถิ่นได้รับบริการทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

             กลยุทธ์ ๑. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อดำรงชีพแก่ชุมชน

             ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เร่งรัดการทำวิจัยและนวัตกรรมด้านวิชาชีพที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

             เป้าประสงค์ มีนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

             กลยุทธ์   ๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมใหม่

พันธกิจที่ ๓ ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และลักษณะอันพึงประสงค์ 

             ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์

             เป้าประสงค์ ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

             กลยุทธ์   ๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์

 พันธกิจที่ ๔ บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

             เป้าประสงค์ สังคมเชื่อมั่นในความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล ในระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา            

             กลยุทธ์  ๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษา

                        ๒. จัดระบบการประกันคุณภาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

                        ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ CCAT  เป็นไปตามหลักธรรมา

ภิบาล

                        ๔. จัดวางระบบการควบคุมภายในและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง

                          

 

 

สถานที่ทำการ

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร