ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

เปี่ยมคุณธรรม ทักษะเลิศล้ำ นำสู่อาชีพ

วิสัยทัศน์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ มุ่งมั่นผลิต และพัฒนากำลังคนด้านอาชีพให้มีคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

 ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

  1. พัฒนาและสร้างความรู้กับสถานประกอบการ โดยมีเครือข่ายพันธมิตรเพียงพอในการฝึกทักษะอาชีพ
  2. การวิจัยและพัฒนาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
  3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริการจัดการเรียนการสอนและบริการ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
  5. ส่งเสริมและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
  6. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  7. พัฒนาคุณภาพภายใต้หลักคุณธรรมนำวิชาชีพ ให้บริการและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 สถานที่ทำการ

 ที่ตั้ง 1 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86220    

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา