เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

          แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร   ได้เปิดทำการสอนใน 2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 

          โดยได้เริ่มเปิดทำการสอนในระดับ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   เมื่อปี พ.ศ. 2539  และได้ทำการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) เมื่อปี พ.ศ.2550

          ปัจจุบัน แผนกวิชาบริหารธุรกิจ   มีการจัดการเรียนการสอน  และมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน    และสอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     เพื่อสนองนโยบายการจัดการเรียนการสอนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับท้องถิ่น