ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

  “เทคโนโลยีเด่น    เน้นคุณธรรม   ก้าวนำสู่โลกอาชีพ”

 

วิสัยทัศน์

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ              มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน

มาตรฐานการอาชีวศึกษา           เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จริง

และสามารถปฏิบัติได้               โดยยึดหลักคุณธรรมนำวิชาชีพ

และก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต

 

พันธกิจ

  

 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้    ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และวุฒิวิชาชีพ 
 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอ  และทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 3. พัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
 4. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตกำลังคน  ระดับเทคโนโลยี
 7. ส่งเสริมผู้เรียนเพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา

วัตถุประสงค์

 

 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้    ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และวุฒิวิชาชีพ 
 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอ  และทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 3. พัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
 4. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตกำลังคน  ระดับเทคโนโลยี
 7. ส่งเสริมผู้เรียนเพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา

สถานที่ทำการ

 อาคาร 2 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ที่ตั้ง  1  หมู่ที่ 8  ตำบลตะโก  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86220

สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา