ปีการศึกษา 2561

  

ที่ ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ไฟล์ผลงาน ไฟล์รูปเล่ม คู่มือใช้งาน
1

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา เรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

น.ส.คนึงนิจ  บัวหลวง ไฟล์งาน ไฟล์งาน ไฟล์งาน 
2 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาโปรแกรมกราฟิก เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก  นายพิศุทธิ์ เนตระภู ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  
3 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี) เรื่อง พื้นฐานภาษาซี นายสัณหณัฐ ไอยสุวรรณ์ ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  ไฟล์งาน 
4 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ เรื่องการถ่ายทอดความคิดสู่ชิ้นงาน น.ส.วิภาวรรณ อนันต์แดง ไฟล์งาน ไฟล์งาน ไฟล์งาน  
5 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น เรื่องระบบปฏิบัติการ  น.ส.ชนาภรณ์ รวดเร็ว ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  
6 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน น.ส.โยษิตา พรหมเจริญ ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  
7 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรกรมตารางคำนวณ น.ส.สุธิดา ประดับศรี ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  
8 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจเรื่อง ระบบสารสนเทศ 
น.ส.รุ้งทิพย์ ช่วยกุล ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  
9 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ น.ส.ปราริษา แสนวันดี ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  ไฟล์งาน

 

 

ที่ ชื่อระบบงาน ผู้จัดทำ ไฟล์ผลงาน ไฟล์รูปเล่ม คู่มือใช้งาน
1  ระบบบริหารจัดการร้านเวชสำอาง กรณีศึกษาร้านเเพรบิวตี้ นายบรรพต สุขตะโก ไฟล์งาน ไฟล์งาน ไฟล์งาน
2  ระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายนาฬิกา กรณีศึกษาร้าน CASIO นายปุณณวิช ปุญมณี  ไฟล์งาน ไฟล์งาน ไฟล์งาน
3  ระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายเสื้อผ้า กรณีศึกษาร้านพี่สาว  น.ส.วรวรรณ เข็มทอง ไฟล์งาน ไฟล์งาน  ไฟล์งาน 
4  ระบบบริหารจัดการร้านเบเกอรี่กรณีศึกษา​ร้าน​แม่เลย์​เบเกอ​รี่ น.ส.มาริษา ชนก ไฟล์งาน ไฟล์งาน ไฟล์งาน  
5  ระบบบริหารจัดการร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านชาพะยอม  น.ส.แพรวพรรณ เนื้อแก้ว ไฟล์งาน   ไฟล์งาน  ไฟล์งาน  
6

 ระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายเครื่องดนตรี กรณีศึกษาร้านหลังสวนการดนตรี 

นายวันเฉลิม เสียงเปรม ไฟล์งาน ไฟล์งาน ไฟล์งาน
7  ระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเสียง กรณีศึกษาร้านภูมินทร์ซาวด์  นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนะ ไฟล์งาน ไฟล์งาน  ไฟล์งาน