ตารางเรียน ระดับ ปวช ชั้นปีที่ 1
  08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 พักกลางวัน 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30
จันทร์ 2200 1003 การบัญชีเบื้องต้น 2000 1102 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ      
อังคาร 2204 2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 2200 1001 เศรษศาสตร์เบื้องต้น    
พุธ 2001 1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ          
พฤหัสบดี 2204 2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา        
ศุกร์ 2000 1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2200 1004 การขายเบื้องต้น 1