เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์            สาขางานพีชศาสตร์
                                                  สาขางานสัตวศาสตร์
                                                  สาขางานการประมง
                                                  สาขางานช่างเกษตร
                                                  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
    - สาขาวิชาพณิชยการ                สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาเกษตรแรรม
    - สาขาวิชาพืชศาสตร์                 สาขางานพืชสวน
    - สาขาวิชาสัตวศาสตร์                สาขางานการจัดการผลิตสัตว์
ประเภทวิชาประมง
    - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ        สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
 
การจัดการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556   โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์            สาขางานเกษตรศาสตร์
 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เทียบโอนประสบการณ์และสะสมหน่วยกิต
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์            สาขางานเกษตรศาสตร์
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมและบริการวิชาชีพระยะสั้นแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป (ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร ฝึกอบรมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ) โครงการอาหารกลางวันและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ใน โรงเรียน ตชด. ตามโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดสยามบรมราชกุมารี) โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่
 

ทวิภาคี
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับสถานประกอบการประเภทวิชาเกษตรกรรม และประมง